Ergebnis der 22. Gardenolympiade 1985

Platz Gardetanz Punkte
1. Carneval- und Tanzsport Club "Die Krätscher" 1960 e.V. 227
2. Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 226
3. 1. Frankfurter Artillerie-Corps "Weisse Mützen" e.V. 225
Schautanz
1. "Goldsteiner Schlippcher" 1950 e.V. 156
2. Bornheimer Karneval-Gesellschaft 1901 153
3. Karnevalgesellschaft "Bernemer Käwwern" e.V. 1935 152